Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (DT Joanna Tomczyk, ul. Akwarelowa 3/4, 70-781 Szczecin). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 REGULAMIN

 1. Sklep www.dookolatortu.pl jest prowadzony przez firmę:

DT Joanna Tomczyk

ul. Akwarelowa 3/4

70-781 Szczecin

NIP: 856-161-46-89, REGON 321090279

zarejestrowana w CEIDG

 KONTO BANKOWE: 67 1140 2004 0000 3002 3609 9776

 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 2. Kupującym może być KLIENT lub KONSUMENT

a. KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

b. KONSUMET - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu, który nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący wykonuje następujących czynności :
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy (KURIER, POCZTA POLSKA, PACZKOMAT);
c. wybór rodzaju płatności(płatność za pobraniem, płatność za pośrednictwem systemu płatności przelewy 24; bezpośrednia płatność na konto Sprzedającego)
d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty „Zamawiam”.
4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego ( nie powinno to jednak trwać dłużej niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia)

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta/Konsumenta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez NIEGO przewoźnikiem na podany przez SIEBIE w formularzu zamówienia adres.

 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 8. Dokonujący zakupu towaru KLIENT, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części.

 9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw

 10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw  Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://dookolatortu.pl/webpage/regulamin-sklepu.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.dookolatortu.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 

 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument/Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Czas odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument/Klient może lecz nie musi skorzystać ze wzoru pisma OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem http://www.dookolatortu.pl/webpage/oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy.html lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim. Oświadczenie z podpisem Konsumenta/Klienta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@dookolatortu.pl lub w oryginale (pocztą) na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
4. Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi Konsumentowi na drodze  e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument zobowiązuje się zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.
Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. Kupujący może zadecydować, czy zwrot środków ma się odbyć przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, czy w inny sposób. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:

dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);

sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się  dostarczyć Klientowi towary bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta/Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).W przypadku zawarcia umowy/sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia na rzecz Konsumenta. Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kosnument może złożyć oświadczenie, w którym żąda obniżenia ceny; może także ostąpić od umowy,chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 4.  Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie rzeczy wadliwej do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 8. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Użytkownika listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.
 9. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający
 10.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.